Regulamin

TRIATHLON ŻNIN 1/8 IM

I. Cel:

1. Upowszechnienie triathlonu wśród młodzieży i dorosłych jako wszechstronnej formy ruchu.

2. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Żnin oraz osób zainteresowanych spoza wymienionego obszaru.

3. Promocja gminy Żnin oraz podkreślenie walorów turystycznych.

4. Aktywizowanie mieszkańców gminy Żnin do aktywności fizycznej.

II. Organizatorzy:

TG EVENTS Sp. z o.o

III. Termin i miejsce:

1. Triathlon odbędzie się w dniu 11 września 2021.

2. Start dystansu 1/8 IM nastąpi o godzinie 8:00. Miejsce startu będzie znajdowało się na Przystani przy Cukrowni w Żninie nad Dużym Jeziorem Żninskim. Meta i strefa zmian będą znajdowały się na terenie Cukrowni Żnin.

IV. Warunki uczestnictwa:

1. W zawodach może wziąć udział każdy, kto w dniu imprezy będzie miał ukończone 18 lat.

2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów i złożyć własnoręczny podpis pod oświadczeniem o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie).

3. Podczas weryfikacji w biurze zawodów, zawodnicy powinni posiadać: dowód osobisty lub inny dokument celem weryfikacji danych osobowych.

4. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz celów związanych z realizacją współpracy pomiędzy organizatorem, a partnerami zawodów.

V. Zgłoszenia:

1. Zgłoszeń można dokonywać do 01.09.2021 przy pomocy elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej udostępnionej przez organizatora. Po 01.09.2021 zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w dniu imprezy w biurze zawodów (jeśli wcześniej nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń).

2. Organizator ustala limit zgłoszeń na 400 zawodników. Po wyczerpaniu tego limitu – nie będzie możliwości wzięcia udziału w zawodach dla kolejnych zawodników.

3. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę która wypełniła formularz zgłoszeniowy i uiściła opłatę startową.

4. Każdy ze zgłoszonych zawodników musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów (w dniu 11 września 2021).

VI. Biuro zawodów:

1. Biuro zawodów będzie mieściło się na terenie Cukrowni w Żninie.

2. Biuro zawodów będzie czynne w dniu imprezy (11 września 2021) w godzinach 6:30-14:00.

VII. Trasa, dystans i limity czasowe:

1. Trasa pływacka wyznaczona będzie na Dużym Jeziorze Żnińskim.

2. Trasa konkurencji biegowej i rowerowej przebiega drogami publicznymi na terenie gminy Żnin.

3. Dystans: 475 m pływanie + 22,5 km rower (1 pętla) + ok. 5 km bieg (1 pętla).

4. Podczas konkurencji rowerowej obowiązują zasady ruchu drogowego (ruch prawostronny). Kaski są obowiązkowe.

5. Podczas zawodów na dystansie 1/8 IRONMAN będą wprowadzone limity czasowe: pływanie – 20 min, rower – 1h 15 min, limit końcowy – 2h 00 min. Po upływie tego czasu zawodnicy zostaną przez sędziów wycofani z zawodów (DNF).

6. Liczba pętli może ulec zmianie. Ostateczny szczegółowy przebieg trasy zostanie opublikowany najpóźniej na tydzień przed zawodami.

VIII. Wyposażenie obowiązkowe i dozwolone:

1. Zawody są rozgrywane w konwencji z zabronionym draftingiem (jazda na kole zabroniona). Rowery do jazdy na czas (rowery czasowe) są dozwolone.

2. Kaski są obowiązkowe.

3. Zawodnicy muszą wystartować w czepku pływackim dostarczonym przez organizatora.

IX. Program zawodów:

Szczegółowy program zawodów zostanie opublikowany na stronie WWW i mediach społecznościowych maksymalnie miesiąc przed zawodami.

X. Punkty odżywcze:

1. Na trasie rowerowej będzie znajdował się jeden punkt odżywczy (na każdej pętli), w którym dostępna będzie woda.

2. Na trasie biegowej będą znajdował się punkt odżywczy, w którym będą dostępne: woda, izotonik, owoce, lód (w razie słonecznej pogody i temperatury powyżej 25 stopni).

XI. Pomiar czasu:

1. Pomiar czasu podczas imprezy wykona profesjonalna firma przy pomocy chipów pasywnych.

2. Punkty kontrolne będą się znajdować: po wyjściu z wody, po wyjściu ze strefy zmian, na pętli rowerowej oraz na mecie zawodów.

3. Oficjalnym czasem zawodów będzie czas netto.

4. Niepoprawne zamocowanie chipa spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

5. Warunkiem sklasyfikowania na mecie jest posiadanie numeru startowego.

XII. Depozyt:

1. W dniu zawodów, w godzinach 6:30 – 18:00 będzie dostępny depozyt dla zawodników chcących pozostawić swoje rzeczy.

2. Organizatorzy nie odpowiadają za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). Prosimy o niepozostawianie w depozycie jakichkolwiek cennych rzeczy. W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy o osobisty, każdorazowy kontakt z organizatorem (koordynatorem depozytu).

3. Rzeczy, które nie zostaną odebrane do godziny 18:00 w dniu zawodów, będą do odbioru w Recepcji Hotelu Cukrownia Żnin w wyznaczonych przez organizatora dniach i godzinach (przez kilka tygodni po imprezie). Organizator nie wysyła rzeczy, które nie zostaną odebrane.

XIII. Opłata startowa:

1. Każdy z zawodników musi dokonać opłaty startowej poprzez formularz płatności elektronicznych dostępny w formularzu zgłoszeniowym.

2. W zawodach Triathlon (na dystansie 1/8 IM) obowiązuje opłata startowa:

– dla pierwszych 100 osób, które dokonają kompletnego zgłoszenia – 100 zł,

– dla kolejnych 200 osób, które dokonają kompletnego zgłoszenia – 150 zł,

– ostatnie 100 osób – 210 zł.

3. Powyższe kwoty opłaty startowej będą obowiązywały również w dniu zawodów, w przypadku niewypełniania limitu zgłoszeń dla poszczególnych progów.

4. Organizator nie przewiduje zwrotu opłaty startowej w przypadku rezygnacji z udziału w zawodach.

5. Na życzenie uczestnika zostanie wystawiona faktura VAT.

XIV. Świadczenia:

1. Każdy z zawodników, który zgłosi się i dokona opłaty startowej otrzyma pakiet startowy, a zawodnicy którzy ukończą zawody otrzymają dodatkowo pamiątkowy medal.

2. Pakiet startowy zawiera: numer startowy oraz chip do pomiaru czasu; czepek; upominki od sponsorów; koszulkę.

XV. Klasyfikacje i kategorie wiekowe:

1. W Triathlonie będą prowadzone następujące klasyfikacje:

klasyfikacja generalna:

kobiet i mężczyzn – nagradzane miejsca: I-III;

kategorie wiekowe: K i M 20 (18-29 lat), K i M 30 (30-39 lat), K i M 40 (40-49 lat), K i M 50+ (powyżej 50 lat) – nagradzane miejsca I-III.

2. Klasyfikacja w kat. wiekowych jest odrębna, zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą klasyfikowani w kat. wiekowych (nagrody „nie dublują się”).

3. O przynależności do kat. wiekowych decyduje rok urodzenia.

XVI. Nagrody:

1. W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn: statuetki, nagrody rzeczowe oraz nagrody finansowe: I miejsce – 1000 zł;II miejsce – 750 zł;III miejsce – 500 zł.

2. W kategoriach wiekowych: statuetki oraz nagrody rzeczowe.

3. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.

XVII. Wyniki:

Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów.

XVIII. Postępowanie reklamacyjne:

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z imprezą należy składać mailowo wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres: triathlon.znin@gmail.com z dopiskiem „Reklamacja”, w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia imprezy.

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje organizator rozpatrywać będzie w terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

4. Decyzja organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

XIX. Ochrona danych osobowych:

1. Dane osobowe uczestników Triathlonu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród oraz celach marketingowych.

2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w Triathlonie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

3. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku w celu promocji triathlonu i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji przez podmioty współorganizujące i partnerów oraz sponsorów zawodów.

4.Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. Zgłaszając się, uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji, np: e-maila, sms-a, listu o przyszłych imprezach oraz produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018, oraz rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) r. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.

6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

7. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz obowiązek informacyjny w tym zakresie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) znajduje się na stronie internetowej w zakładce „polityka prywatności”.

XX. Postanowienia końcowe:

1. Zawody odbywają się zgodnie z przepisami sportowymi Polskiego Związku Triathlonowego.

2. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy wyłącznie w dniu imprezy w biurze zawodów.

3. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników Triathlonu. Jednocześnie informujemy, iż nie zapewniamy jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w zawodach.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.

5. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania rywalizacji podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

6. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże sięz wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w zawodach wyłącznie na własną odpowiedzialność.

7. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w zawodach lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach.

8. Organizator zaleca uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Triathlonie.

9. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp. organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.

10. W przypadku zejścia z trasy zawodów zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania organizatora o wycofaniu się z rywalizacji. Informację zgłosić można sędziom lub obsłudze zawodów, a następnie sędziemu głównemu. Wymóg ten podyktowany jest względami bezpieczeństwa.

11. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator.

12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

TRIATHLON ŻNIN 1/4 IM

I. Cel:

1. Upowszechnienie triathlonu wśród młodzieży i dorosłych jako wszechstronnej formy ruchu.

2. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Żnin oraz osób zainteresowanych spoza wymienionego obszaru.

3. Promocja gminy Żnin oraz podkreślenie walorów turystycznych.

4. Aktywizowanie mieszkańców gminy Żnin do aktywności fizycznej.

II. Organizatorzy:

TG EVENTS Sp. z o.o

III. Termin i miejsce:

1. Triathlon odbędzie się w dniu 11 września 2021.

2. Start dystansu 1/4 IM nastąpi o godzinie 13:00. Miejsce startu będzie znajdowało się na Przystani przy Cukrowni w Żninie nad Dużym Jeziorem Żninskim. Meta i strefa zmian będą znajdowały się na terenie Cukrowni Żnin.

IV. Warunki uczestnictwa:

1. W zawodach może wziąć udział każdy, kto w dniu imprezy będzie miał ukończone 18 lat.

2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów i złożyć własnoręczny podpis pod oświadczeniem o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie).

3. Podczas weryfikacji w biurze zawodów, zawodnicy powinni posiadać: dowód osobisty lub inny dokument celem weryfikacji danych osobowych.

4. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz celów związanych z realizacją współpracy pomiędzy organizatorem, a partnerami zawodów.

V. Zgłoszenia:

1. Zgłoszeń można dokonywać do 01.09.2021 przy pomocy elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej udostępnionej przez organizatora. Po 01.09.2021 zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w dniu imprezy w biurze zawodów (jeśli wcześniej nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń).

2. Organizator ustala limit zgłoszeń na 300 zawodników. Po wyczerpaniu tego limitu – nie będzie możliwości wzięcia udziału w zawodach dla kolejnych zawodników.

3. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę która wypełniła formularz zgłoszeniowy i uiściła opłatę startową.

4. Każdy ze zgłoszonych zawodników musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów (w dniu 11 września 2021).

VI. Biuro zawodów:

1. Biuro zawodów będzie mieściło się na terenie Cukrowni w Żninie.

2. Biuro zawodów będzie czynne w dniu imprezy (11 września 2021) w godzinach 6:30-14:00.

VII. Trasa, dystans i limity czasowe:

1. Trasa pływacka wyznaczona będzie na Dużym Jeziorze Żnińskim.

2. Trasa konkurencji biegowej i rowerowej przebiega drogami publicznymi na terenie gminy Żnin.

3. Dystans: 950 m pływanie + 45 km rower (2 pętle) + ok. 10 km bieg (2 pętle).

4. Podczas konkurencji rowerowej obowiązują zasady ruchu drogowego (ruch prawostronny). Kaski są obowiązkowe.

5. Podczas zawodów na dystansie 1/4 IRONMAN będą wprowadzone limity czasowe zgodne z przepisami Polskiego Związku Triathlonu.

6. Liczba pętli może ulec zmianie. Ostateczny szczegółowy przebieg trasy zostanie opublikowany najpóźniej na tydzień przed zawodami.

VIII. Wyposażenie obowiązkowe i dozwolone:

1. Zawody są rozgrywane w konwencji z zabronionym draftingiem (jazda na kole zabroniona). Rowery do jazdy na czas (rowery czasowe) są dozwolone.

2. Kaski są obowiązkowe.

3. Zawodnicy muszą wystartować w czepku pływackim dostarczonym przez organizatora.

IX. Program zawodów:

Szczegółowy program zawodów zostanie opublikowany na stronie WWW i mediach społecznościowych maksymalnie miesiąc przed zawodami.

X. Punkty odżywcze:

1. Na trasie rowerowej będzie znajdował się jeden punkt odżywczy (na każdej pętli), w którym dostępna będzie woda.

2. Na trasie biegowej będą znajdował się punkt odżywczy, w którym będą dostępne: woda, izotonik, owoce, lód (w razie słonecznej pogody i temperatury powyżej 25 stopni).

XI. Pomiar czasu:

1. Pomiar czasu podczas imprezy wykona profesjonalna firma przy pomocy chipów pasywnych.

2. Punkty kontrolne będą się znajdować: po wyjściu z wody, po wyjściu ze strefy zmian, na pętli rowerowej oraz na mecie zawodów.

3. Oficjalnym czasem zawodów będzie czas netto.

4. Niepoprawne zamocowanie chipa spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

5. Warunkiem sklasyfikowania na mecie jest posiadanie numeru startowego.

XII. Depozyt:

1. W dniu zawodów, w godzinach 6:30 – 18:00 będzie dostępny depozyt dla zawodników chcących pozostawić swoje rzeczy.

2. Organizatorzy nie odpowiadają za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). Prosimy o niepozostawianie w depozycie jakichkolwiek cennych rzeczy. W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy o osobisty, każdorazowy kontakt z organizatorem (koordynatorem depozytu).

3. Rzeczy, które nie zostaną odebrane do godziny 18:00 w dniu zawodów, będą do odbioru w Recepcji Hotelu Cukrownia Żnin w wyznaczonych przez organizatora dniach i godzinach (przez kilka tygodni po imprezie). Organizator nie wysyła rzeczy, które nie zostaną odebrane.

XIII. Opłata startowa:

1. Każdy z zawodników musi dokonać opłaty startowej poprzez formularz płatności elektronicznych dostępny w formularzu zgłoszeniowym.

2. W zawodach Triathlon (na dystansie 1/4 IM) obowiązuje opłata startowa:

– dla pierwszych 75 osób, które dokonają kompletnego zgłoszenia – 140 zł,

– dla kolejnych 150 osób, które dokonają kompletnego zgłoszenia – 220 zł,

– ostatnie 75 osób – 280 zł.

3. Powyższe kwoty opłaty startowej będą obowiązywały również w dniu zawodów, w przypadku niewypełniania limitu zgłoszeń dla poszczególnych progów.

4. Organizator nie przewiduje zwrotu opłaty startowej w przypadku rezygnacji z udziału w zawodach.

5. Na życzenie uczestnika zostanie wystawiona faktura VAT.

XIV. Świadczenia:

1. Każdy z zawodników, który zgłosi się i dokona opłaty startowej otrzyma pakiet startowy, a zawodnicy którzy ukończą zawody otrzymają dodatkowo pamiątkowy medal.

2. Pakiet startowy zawiera: numer startowy oraz chip do pomiaru czasu; czepek; upominki od sponsorów; koszulkę.

XV. Klasyfikacje i kategorie wiekowe:

1. W Triathlonie będą prowadzone następujące klasyfikacje:

klasyfikacja generalna:

kobiet i mężczyzn – nagradzane miejsca: I-III;

kategorie wiekowe: K i M 20 (18-29 lat), K i M 30 (30-39 lat), K i M 40 (40-49 lat), K i M 50+ (powyżej 50 lat) – nagradzane miejsca I-III.

2. Klasyfikacja w kat. wiekowych jest odrębna, zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą klasyfikowani w kat. wiekowych (nagrody „nie dublują się”).

3. O przynależności do kat. wiekowych decyduje rok urodzenia.

XVI. Nagrody:

1. W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn: statuetki, nagrody rzeczowe oraz nagrody finansowe: I miejsce – 1200 zł;II miejsce – 800 zł;III miejsce – 600 zł.

2. W kategoriach wiekowych: statuetki oraz nagrody rzeczowe.

3. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.

XVII. Wyniki:

Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów.

XVIII. Postępowanie reklamacyjne:

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z imprezą należy składać mailowo wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres: triathlon.znin@gmail.com z dopiskiem „Reklamacja”, w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia imprezy.

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje organizator rozpatrywać będzie w terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

4. Decyzja organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

XIX. Ochrona danych osobowych:

1. Dane osobowe uczestników Triathlonu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród oraz celach marketingowych.

2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w Triathlonie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

3. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku w celu promocji triathlonu i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji przez podmioty współorganizujące i partnerów oraz sponsorów zawodów.

4.Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. Zgłaszając się, uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji, np: e-maila, sms-a, listu o przyszłych imprezach oraz produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018, oraz rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) r. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.

6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

7. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz obowiązek informacyjny w tym zakresie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) znajduje się na stronie internetowej w zakładce „polityka prywatności”.

XX. Postanowienia końcowe:

1. Zawody odbywają się zgodnie z przepisami sportowymi Polskiego Związku Triathlonowego.

2. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy wyłącznie w dniu imprezy w biurze zawodów.

3. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników Triathlonu. Jednocześnie informujemy, iż nie zapewniamy jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w zawodach.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.

5. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania rywalizacji podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

6. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże sięz wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w zawodach wyłącznie na własną odpowiedzialność.

7. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w zawodach lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach.

8. Organizator zaleca uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Triathlonie.

9. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp. organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.

10. W przypadku zejścia z trasy zawodów zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania organizatora o wycofaniu się z rywalizacji. Informację zgłosić można sędziom lub obsłudze zawodów, a następnie sędziemu głównemu. Wymóg ten podyktowany jest względami bezpieczeństwa.

11. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator.

12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

TRIATHLON ŻNIN 1/2 IM

I. Cel:

1. Upowszechnienie triathlonu wśród młodzieży i dorosłych jako wszechstronnej formy ruchu.

2. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Żnin oraz osób zainteresowanych spoza wymienionego obszaru.

3. Promocja gminy Żnin oraz podkreślenie walorów turystycznych.

4. Aktywizowanie mieszkańców gminy Żnin do aktywności fizycznej.

II. Organizatorzy:

TG EVENTS Sp. z o.o

III. Termin i miejsce:

1. Triathlon odbędzie się w dniu 12 września 2021.

2. Start dystansu 1/2 IM nastąpi o godzinie 08:00. Miejsce startu będzie znajdowało się na Przystani przy Cukrowni w Żninie nad Dużym Jeziorem Żninskim. Meta i strefa zmian będą znajdowały się na terenie Cukrowni Żnin.

IV. Warunki uczestnictwa:

1. W zawodach może wziąć udział każdy, kto w dniu imprezy będzie miał ukończone 18 lat.

2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów i złożyć własnoręczny podpis pod oświadczeniem o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie).

3. Podczas weryfikacji w biurze zawodów, zawodnicy powinni posiadać: dowód osobisty lub inny dokument celem weryfikacji danych osobowych.

4. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz celów związanych z realizacją współpracy pomiędzy organizatorem, a partnerami zawodów.

V. Zgłoszenia:

1. Zgłoszeń można dokonywać do 01.09.2021 przy pomocy elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej udostępnionej przez organizatora. Po 01.09.2021 zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w dniu imprezy w biurze zawodów (jeśli wcześniej nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń).

2. Organizator ustala limit zgłoszeń na 100 zawodników. Po wyczerpaniu tego limitu – nie będzie możliwości wzięcia udziału w zawodach dla kolejnych zawodników.

3. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę która wypełniła formularz zgłoszeniowy i uiściła opłatę startową.

4. Każdy ze zgłoszonych zawodników musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów (w dniu 11 września 2021).

VI. Biuro zawodów:

1. Biuro zawodów będzie mieściło się na terenie Cukrowni w Żninie.

2. Biuro zawodów będzie czynne w dniu imprezy (12 września 2021) w godzinach 6:30-14:00.

VII. Trasa, dystans i limity czasowe:

1. Trasa pływacka wyznaczona będzie na Dużym Jeziorze Żnińskim.

2. Trasa konkurencji biegowej i rowerowej przebiega drogami publicznymi na terenie gminy Żnin.

3. Dystans: 1,9 km pływanie + 90 km rower (4 pętle) + ok. 21 km bieg (4 pętle).

4. Podczas konkurencji rowerowej obowiązują zasady ruchu drogowego (ruch prawostronny). Kaski są obowiązkowe.

5. Podczas zawodów na dystansie 1/2 IRONMAN będą wprowadzone limity czasowe zgodne z przepisami Polskiego Związku Triathlonu.

6. Liczba pętli może ulec zmianie. Ostateczny szczegółowy przebieg trasy zostanie opublikowany najpóźniej na tydzień przed zawodami.

VIII. Wyposażenie obowiązkowe i dozwolone:

1. Zawody są rozgrywane w konwencji z zabronionym draftingiem (jazda na kole zabroniona). Rowery do jazdy na czas (rowery czasowe) są dozwolone.

2. Kaski są obowiązkowe.

3. Zawodnicy muszą wystartować w czepku pływackim dostarczonym przez organizatora.

IX. Program zawodów:

Szczegółowy program zawodów zostanie opublikowany na stronie WWW i mediach społecznościowych maksymalnie miesiąc przed zawodami.

X. Punkty odżywcze:

1. Na trasie rowerowej będzie znajdował się jeden punkt odżywczy (na każdej pętli), w którym dostępna będzie woda.

2. Na trasie biegowej będą znajdował się punkt odżywczy, w którym będą dostępne: woda, izotonik, owoce, lód (w razie słonecznej pogody i temperatury powyżej 25 stopni).

XI. Pomiar czasu:

1. Pomiar czasu podczas imprezy wykona profesjonalna firma przy pomocy chipów pasywnych.

2. Punkty kontrolne będą się znajdować: po wyjściu z wody, po wyjściu ze strefy zmian, na pętli rowerowej oraz na mecie zawodów.

3. Oficjalnym czasem zawodów będzie czas netto.

4. Niepoprawne zamocowanie chipa spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

5. Warunkiem sklasyfikowania na mecie jest posiadanie numeru startowego.

XII. Depozyt:

1. W dniu zawodów, w godzinach 6:30 – 18:00 będzie dostępny depozyt dla zawodników chcących pozostawić swoje rzeczy.

2. Organizatorzy nie odpowiadają za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). Prosimy o niepozostawianie w depozycie jakichkolwiek cennych rzeczy. W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy o osobisty, każdorazowy kontakt z organizatorem (koordynatorem depozytu).

3. Rzeczy, które nie zostaną odebrane do godziny 18:00 w dniu zawodów, będą do odbioru w Recepcji Hotelu Cukrownia Żnin w wyznaczonych przez organizatora dniach i godzinach (przez kilka tygodni po imprezie). Organizator nie wysyła rzeczy, które nie zostaną odebrane.

XIII. Opłata startowa:

1. Każdy z zawodników musi dokonać opłaty startowej poprzez formularz płatności elektronicznych dostępny w formularzu zgłoszeniowym.

2. W zawodach Triathlon (na dystansie 1/2 IM) obowiązuje opłata startowa:

– dla pierwszych 25 osób, które dokonają kompletnego zgłoszenia – 190 zł,

– dla kolejnych 50 osób, które dokonają kompletnego zgłoszenia –300 zł,

– ostatnie 25 osób – 380 zł.

3. Powyższe kwoty opłaty startowej będą obowiązywały również w dniu zawodów, w przypadku niewypełniania limitu zgłoszeń dla poszczególnych progów.

4. Organizator nie przewiduje zwrotu opłaty startowej w przypadku rezygnacji z udziału w zawodach.

5. Na życzenie uczestnika zostanie wystawiona faktura VAT.

XIV. Świadczenia:

1. Każdy z zawodników, który zgłosi się i dokona opłaty startowej otrzyma pakiet startowy, a zawodnicy którzy ukończą zawody otrzymają dodatkowo pamiątkowy medal.

2. Pakiet startowy zawiera: numer startowy oraz chip do pomiaru czasu; czepek; upominki od sponsorów; koszulkę.

XV. Klasyfikacje i kategorie wiekowe:

1. W Triathlonie będą prowadzone następujące klasyfikacje:

klasyfikacja generalna:

kobiet i mężczyzn – nagradzane miejsca: I-III;

kategorie wiekowe: K i M 20 (18-29 lat), K i M 30 (30-39 lat), K i M 40 (40-49 lat), K i M 50+ (powyżej 50 lat) – nagradzane miejsca I-III.

2. Klasyfikacja w kat. wiekowych jest odrębna, zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą klasyfikowani w kat. wiekowych (nagrody „nie dublują się”).

3. O przynależności do kat. wiekowych decyduje rok urodzenia.

XVI. Nagrody:

1. W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn: statuetki, nagrody rzeczowe oraz nagrody finansowe: I miejsce – 1500 zł;II miejsce – 1000 zł;III miejsce – 750 zł.

2. W kategoriach wiekowych: statuetki oraz nagrody rzeczowe.

3. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.

XVII. Wyniki:

Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów.

XVIII. Postępowanie reklamacyjne:

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z imprezą należy składać mailowo wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres: triathlon.znin@gmail.com z dopiskiem „Reklamacja”, w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia imprezy.

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje organizator rozpatrywać będzie w terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

4. Decyzja organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

XIX. Ochrona danych osobowych:

1. Dane osobowe uczestników Triathlonu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród oraz celach marketingowych.

2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w Triathlonie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

3. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku w celu promocji triathlonu i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji przez podmioty współorganizujące i partnerów oraz sponsorów zawodów.

4.Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. Zgłaszając się, uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji, np: e-maila, sms-a, listu o przyszłych imprezach oraz produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018, oraz rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) r. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.

6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

7. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz obowiązek informacyjny w tym zakresie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) znajduje się na stronie internetowej w zakładce „polityka prywatności”.

XX. Postanowienia końcowe:

1. Zawody odbywają się zgodnie z przepisami sportowymi Polskiego Związku Triathlonowego.

2. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy wyłącznie w dniu imprezy w biurze zawodów.

3. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników Triathlonu. Jednocześnie informujemy, iż nie zapewniamy jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w zawodach.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.

5. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania rywalizacji podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

6. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże sięz wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w zawodach wyłącznie na własną odpowiedzialność.

7. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w zawodach lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach.

8. Organizator zaleca uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Triathlonie.

9. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp. organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.

10. W przypadku zejścia z trasy zawodów zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania organizatora o wycofaniu się z rywalizacji. Informację zgłosić można sędziom lub obsłudze zawodów, a następnie sędziemu głównemu. Wymóg ten podyktowany jest względami bezpieczeństwa.

11. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator.

12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.